Regulamin


REGULAMIN SERWISU AUTADO.PL

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników usług dostępnych w serwisie internetowym Autado.pl, zasady dostępu i korzystania z jego zasobów oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora serwisu.

2. Przeglądanie i korzystanie z Serwisu Autado.pl oraz nabywanie usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje regulaminu w całości lub w części, Operator prosi Użytkownika o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

4. Wszystkie transakcje odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

5. Operator nie jest stroną transakcji Użytkowników, lecz jedynie zapewnia handlową platformę komunikacyjną dla zamieszczania ogłoszeń.

6. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie terminy mają poniższe znaczenie:

1. Operator – Autado.pl Użytkownik może skontaktować się za pomocą formularza zamieszczonego w zakładce pytania i propozycje.

2. Serwis Autado.pl -serwis ogłoszeniowy prowadzony przez Operatora w języku polskim, pod adresem internetowym http://autado.pl/ , który służy do przeglądania i zamieszczania ogłoszeń.

3. Akceptacja - pełna akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika.

4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie utworzyła konto i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu Autado.pl Osoba prawna działa przez swoje organy uprawnione do reprezentacji.

5. Użytkownik niezarejestrowany - termin „Użytkownik” obejmuje zakresem przedmiotowym termin/pojęcie „Użytkownika Niezarejestrowanego”, pod warunkiem, że ograniczenia w korzystaniu z usług Autado.pl przez Użytkowników Niezarejestrowanych będą przestrzegane. Dodatkowe warunki dla Użytkowników kont przedsiębiorstw (dilerów) są opisane w Załączniku nr 1.

6. Towar- rzeczowy majątek włącznie z towarami samochodowymi następujących kategorii: samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki, przyczepy, naczepy, cysterny, maszyny budowlane, maszyny rolnicze, maszyny leśne, wózki i podnośniki, maszyny komunalne, autobusy, samochody dostawcze, samochody kempingowe, pojazdy specjalne, kontenery, maszyny magazynowe, części zamienne, opony i felgi, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne związane ze świadczeniem usług, w tym leasingu, użyczenia itp.

7. Usługa- wszelkie operacje związane ze świadczeniem usług, które są wykorzystywane w procesie wykonywania konkretnej czynności lub prowadzenia określonej działalności w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Użytkownika.

8. Usługa Autado.pl- wszystkie usługi, płatne i bezpłatne, świadczone przez Operatora na stronie internetowej (np. wliczając, lecz nie ograniczając się do wszystkich funkcji, tekstu, danych, informacji, oprogramowania, wykresów lub fotografii, rysunków, itp.), jak również wszelkie inne usługi świadczone przez Operatora przy użyciu funkcjonalności strony internetowej.

9. Konto - elektroniczna część serwisu Autado.pl dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu się, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Autado.pl (panel administracyjny „mój Autado.pl”). Konto może być używane wyłącznie przez jednego Użytkownika.

10. Rejestracja - specjalna procedura, w ramach której Użytkownik dostarcza informacji niezbędnych do korzystania z usług Serwisu Autado.pl poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej. Rejestracja będzie uważana za zakończoną, gdy jej wszystkie etapy zostaną pomyślnie zakończone zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.autado.pl/ 

11. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

12. Zablokowanie konta - nałożenie przez Operatora ograniczeń na funkcjonalność Usługi Autado.pl dla danego konta, co oznacza zaprzestanie wyświetlania wszelkich reklam tego konta, wygaśnięcie prawa i możliwości technicznych do stworzenia, umieszczenia i opublikowania nowego ogłoszenia.

3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Internauci mogą przeglądać ogłoszenia zamieszczone w Serwisie Autado.pl bez rejestracji.

2. Użytkownicy Niezarejestrowani mogą korzystać z usług Serwisu Autado.pl udostępnionych Użytkownikom strony internetowej http://www.autado.pl/ , którzy nie przeszli procedury Rejestracji, w szczególności:

1. przeglądać ogłoszenia i informacje kontaktowe innych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie Autado.pl;

2. komunikować się z zarejestrowanymi Użytkownikami w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Towarów.

3. Rejestracja Użytkownika na stronie internetowej jest wymagana dla korzystania z wszystkich dostępnych usług Serwisu Autado.pl.

4. Warunkiem założenia Konta jest przejście przez Użytkownika procedury Rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

5. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje. Po kliknięciu na otrzymany link Konto jest aktywowane.

6. Podane dane w postaci adresu e-mail i hasła będą służyły Użytkownikowi do logowania się do Konta. Logowanie do Serwisu Autado.pl możliwe jest za pomocą kont Facebook .

7. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas rejestracji Konta w Serwisie Autado.pl.

8. Użytkownik jest świadomy, iż ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych danych osobowych w procesie rejestracji. Jeżeli dane osobowe przekazane przez Użytkownika okażą się fałszywe, Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania rejestracji Użytkowania oraz wstrzymania świadczenia Usług Autado.pl.

9. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawinione przez Użytkownika działania z wykorzystaniem swojego adresu e-mail i hasła w celu uzyskania dostępu do strony internetowej Serwisu Autado.pl.

11. Przesłanie danych logowania innemu Użytkownikowi (innej osobie) w celu uzyskania dostępu do Konta, skutkować może zablokowaniem Konta przez Operatora.

12. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony hasła i loginu przed dostępem osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić swoje dane logowania do strony internetowej, jeśli ma uzasadnione przypuszczenie, że jego adres e-mail i hasło zostały ujawnione lub mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.

13. Użytkownik może przerwać Rejestrację na stronie internetowej w sposób jednostronny, bez uprzedniego zawiadomienia oraz wyjaśnienia przyczyn.

4. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1. Użytkownik może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu Autado.pl po dokonaniu zapłaty zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszego Regulaminu, po wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

2. Za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik może dołączyć do ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu Autado.pl.

3. Płatne ogłoszenie będzie umieszczone przez określoną w cenninku liczbę dni kalendarzowych na stronie internetowej Serwisu Autado.pl.

4. Po upływie ww. terminu emisja ogłoszenia w Serwisie Autado.pl może zostać reaktywowana przez Użytkownika za dodatkową opłatą.

5. Korzystanie z funkcji i usług strony internetowej zarówno przez zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych Użytkowników oznacza zaakceptowanie zobowiązań do przestrzegania zasad i wytycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej, w tym niniejszego Regulaminu.

6. Dodanie ogłoszenia o sprzedaży towarów lub usług polega na wprowadzeniu przez Użytkownika informacji na temat towarów lub usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej.

7. Użytkownik udziela dokładnych, rzetelnych i kompletnych informacji o Towarach i warunkach ich sprzedaży. Treść ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru.

8. W okresie emisji ogłoszenia Użytkownik może edytować treść ogłoszenia, usunąć ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji ogłoszenia.

9. Użytkownik potwierdza, że ma prawo do sprzedaży Towarów lub świadczenia usług zgodnie z prawem obowiązującym w krajach, w których sprzedawane są Towary / usługi.

10. Użytkownik gwarantuje, że oferowane przez niego Towary spełniają normy jakości ustanowione przez ustawodawstwo państw, w których Towary są sprzedawane i są wolne od wszelkich roszczeń osób trzecich.

11. Użytkownik gwarantuje, że oferowane przez niego usługi, wymagające uzyskania stosownego zezwolenia, będą świadczone na podstawie właściwych zezwoleń zgodnie z prawami krajów, w których właściwe organy są uprawnione do nadzorowania działalności takiego Użytkownika.

12. Zabrania się zamieszczania nieprawidłowych specyfikacji Towarów, w tym ceny, która nie odpowiada rzeczywistej cenie sprzedaży. Cena musi być podana w całości dla przedmiotu ogłoszenia i nie może być ceną jednostkową. Nagłówek zamieszczanego ogłoszenia ma odpowiadać tekstowi ogłoszenia i nie powinien zawierać żadnych danych kontaktowych ani osobowych Użytkownika (telefon, e-mail lub adres internetowy).

13. Użytkownik gwarantuje, że fotografie oferowanych produktów są zgodne z ich stanem rzeczywistym i prawnym.

14. Zdjęcia obrazujące Towary oferowane na sprzedaż przez Użytkownika muszą odpowiadać tytułowi i tekstowi ogłoszenia. Zdjęcie powinno przedstawiać tylko oferowane Towary. Nie można wykorzystywać zdjęć magazynowych i / lub pobranych z Internetu.

15. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od następujących działań:

1. zamieszczania ogłoszeń w kategorii, która nie odpowiada treści ogłoszenia;

2. zamieszczania ogłoszeń z opisem i / lub tytułem / zdjęciami, które nie są związane z towarem / usługą lub są nieczytelne;

3. zamieszczania ogłoszeń oferujących kilka towarów i usług jednorazowo;

4. dodawania do swoich ogłoszeń linków do zasobów zawierających szkodliwe elementy lub linków do głównej strony internetowej;

5. zamieszczania ogłoszeń o towarach i usługach, jeśli takie zamieszczanie może spowodować naruszenie obowiązującego prawodawstwa.

17. Zabrania się umieszczania ogłoszeń sprzedaży:

1. towarów niewymienionych w którejkolwiek kategorii, dla której dostępne są informacje do publikacji na stronie internetowej;towarów, które zostały skradzione lub uzyskane w sposób nielegalny;

2. towarów,które są niebezpieczne dla życia i zdrowia;

3. towarów, które nie istnieją.

18. Użytkownik zobowiązuje się, że prawidłowo oznaczy swoje ogłoszenie, jako ogłoszenie osoby fizycznej nie prowadzającej działalności gospodarczej lub jako ogłoszenie przedsiębiorcy (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).

19. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia z Serwisu Autado.pl po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.

20. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z serwisu.

21. Ogłoszenia mogą podlegać losowej moderacji dokonywanej przez Operatora.

22. Operator ma prawo do zmiany, zawieszenia lub przedłużenia okresu pokazu towarów lub usług Użytkownika z przyczyn technicznych wynikłych pod albo poza kontrolą Operatora.

23. Operator może zakończyć wyświetlanie ogłoszenia, jeśli Użytkownik zarejestrował towary lub usługi z naruszeniem warunków niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

24. Operator ma prawo do wycofania ogłoszenia na wniosek posiadacza praw lub właściwego organu rządowego. Operator zastrzega sobie także prawo do wycofania wszelkich ogłoszeń, które uważa się za niezgodne z zasadami i normami moralności publicznej. Decyzja o wycofaniu ogłoszenia jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

25. Administracja strony internetowej może:

1. poprawić treść ogłoszeń Użytkownika pod względem błędów w pisowni i interpunkcji pod warunkiem, że takie zmiany nie wpłyną na ogólny sens treści ogłoszenia;

2. przenieść ogłoszenie do innych sekcji stron internetowych, jeśli inna sekcja jest bardziej odpowiednia dla takiego ogłoszenia.

26. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość ogłoszeń ani hiper-linków do zasobów wymienionych w opisie ofert Użytkownika, a także zdolności Użytkownika do dokonania transakcji.

27. Operator nie odpowiada za brak zainteresowania ogłoszeniem.

28. Operator nie gwarantuje, że informacje zamieszczone na stronach internetowych przez Użytkowników są poprawne, dokładne, szczegółowe i kompletne. W związku z tym, Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. spowodowanie uszkodzenia, szkody, utraty informacji lub jakiejkolwiek innej szkody dla jakichkolwiek osób, które miały miejsce podczas korzystania z Usług Autado.pl, wliczając wydatki na uzyskanie pozycji przez strony internetowe, utratę zysków, klientów oraz wszelkie inne straty finansowe poniesione w wyniku odwiedzania tych stron internetowych lub niemożności ich odwiedzania i wskutek zaufania informacjom uzyskanym bezpośrednio lub pośrednio na tych stronach internetowych;

29. Naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich przez zamieszczenie materiałów na stronach internetowych Serwisu Autado.pl z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa (w tym prawa autorskiego), lub przez transfer takich materiałów do Operatora w inny sposób.

30. Przedmiotem ogłoszeń mogą być Towary, które nie są zakazane ani ograniczone do sprzedaży według prawa kraju, w którym są sprzedawane i które są zgodne z postanowieniami  niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia w tym zakresie skutkować będą zablokowaniem bądź usunięciem ogłoszenia przez Operatora, bez zwrotu opłat poniesionych przez Użytkownika.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW I ZGODA NA PRZETWARZANIE

1. Podczas zamieszczania ogłoszeń Użytkownicy strony internetowej upoważniają Operatora do przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem warunków przedstawionych w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:http://autado.pl/Regulamin-t1.html 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Wszystkie pozycje dostępne za pośrednictwem usług Operatora w tym elementy projektowe, tekst, grafika, ilustracje, filmy wideo, programy komputerowe, bazy danych, muzyka, dźwięk i inne pozycje, jak również wszelkie treści mieszczące się w katalogu usług strony internetowej są przedmiotem praw wyłącznych Operatora, Użytkowników i innych właścicieli praw.

2. Treść jak również wszelkie inne elementy usług mogą być wykorzystywane jedynie jako część funkcji oferowanych w ramach usług dostępnych na stronie internetowej. Żadna część treści usług strony internetowej, ani żadna treść zamieszczona poprzez usługi strony internetowej, nie może być wykorzystywana bez uprzedniej zgody właściciela praw. Termin "wykorzystywanie" obejmuje, ale nie ogranicza się do powielania, kopiowania, przetwarzania, dystrybucji na dowolnej podstawie, itp.

3. Użytkownik udziela Operatorowi ogólnie obowiązującego (nieograniczonego geograficznie), bezterminowego, nieodwołalnego, niewyłącznego, podlegającego dalszemu licencjonowaniu, prawa do wykorzystywania, publikowania, zbierania, pokazywania, kopiowania, powielania, reprodukcji, upowszechniania, publikacji praw autorskich i baz danych posiadanych przez Użytkownika, jak również informacji, obrazów i zdjęć dostarczonych przez Użytkownika na dowolnym znanym lub nieznanym nośniku informacji. Powyższe prawa zostały przyznane Operatorowi bez ponoszenia kosztów (bez wypłaty wynagrodzenia). 

4. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych w swoim ogłoszeniu. Użytkownik udziela ponadto prawa dostępu do informacji wysyłanych do wszystkich Użytkowników strony internetowej.

5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Operatora tekstu, zdjęć i innych materiałów dołączonych do ogłoszenia, w celu przygotowania materiałów promocyjnych, artykułów, raportów, analiz, itp.

6. Korzystając z usług Serwisu Autado.pl, Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń. Użytkownik oświadcza, że ma wszelkie prawa, licencje i zezwolenia na umieszczanie informacji w treści ogłoszeń na stronie internetowej, w tym, w szczególności wszystkie patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub ma odpowiednią pisemną zgodę, licencję lub zezwolenie od wszystkich osób i firm wymienionych w takim ogłoszeniu na wykorzystanie ich nazw lub obrazów.

7. Użytkownik zobowiązany jest:

1. unikać działań, które mogą prowadzić do nieproporcjonalnie dużego obciążenia infrastruktury strony internetowej;

2. nie używać automatycznych programów dostępu do stron internetowych bez pisemnej zgody Operatora;

3. nie wykonywać kopii, reprodukcji, modyfikacji, dystrybucji i upowszechniania wszelkich informacji zawartych na stronach internetowych (z wyjątkiem informacji dostarczonych przez samego Użytkownika) bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora;

4. Nie zakłócać ani nie próbować zakłócać działania strony internetowej oraz innych czynności i nie zakłócać funkcjonowania automatycznych systemów czy też procesów oraz innych środków zapobiegających lub ograniczających dostęp do stron internetowych;

5. Nie wykorzystywać informacji dostarczonych przez innych Użytkowników w żadnym innym celu niż transakcja bezpośrednio z takim Użytkownikiem, bez pisemnej zgody takiego Użytkownika. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania do danych osobowych Użytkownika dostarczonych Operatorowi przez Użytkownika dla celów rejestracji.

8. Użytkownik nie może:

1. komentować działań moderatorów i administratorów strony internetowej z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu e-mail z moderatorami;

2. używać nazwy Użytkownika podobnej do nazw innych Użytkowników, aby fałszywie się przedstawiać jako uprzednio zarejestrowani Użytkownicy, nie może również pisać wiadomości w imieniu innych Użytkowników;

3. używać oprogramowania, w tym oprogramowania osób trzecich, w celu gromadzenia i/lub przetwarzania danych lub innych informacji dostępnych na stronie internetowej, w tym w szczególności informacji osobowych na Koncie Użytkownika oraz treści ogłoszenia Użytkownika;

4. wykonywać działań, w tym w szczególności kasowania i ponownego publikowania podobnego ogłoszenia (ogłoszeń), które prowadzą do poprawienia pozycji takiego ogłoszenia na liście;

9. Inni Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika na podstawie wcześniej udzielonej pisemnej zgody Użytkownika w zakresie i celu określonym w treści zgody z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

10. Operator podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, w tym niezakłóconego funkcjonowania usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych i nierozpowszechniania danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wobec osób trzecich, z wyjątkiem przypadków prawem przewidzianych.

11. Operator może nakładać ograniczenia dotyczące korzystania z usług strony internetowej, takie jak maksymalna liczba dni przechowywania ogłoszeń i wielkość ogłoszeń.

12. Operator może odmówić Użytkownikowi dostępu do stron internetowych Serwisu Autado.pl, jeżeli Użytkownik naruszy warunki niniejszego Regulaminu.

13. Naruszenie uznaje się za potwierdzone, jeżeli Użytkownik został uprzednio poinformowany przez administrację strony internetowej, że działanie Użytkownika naruszyło warunki Regulaminu lub / i prawa osób trzecich.

14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika w dowolnym czasie według własnego uznania za wcześniejszym powiadomieniem Użytkownika o dążeniu do zablokowania lub usunięcia konta.

15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika punktu 7.8. niniejszego Regulaminu Operator ma prawo do ograniczenia funkcjonalności ogłoszeń Użytkownika, w tym do zawieszenia możliwości aktualizacji ogłoszeń opublikowanych przez Użytkownika, a także zawieszenia publikacji nowych ogłoszeń. W takim przypadku wszelkie należności uiszczone przez Użytkownika za Usługi nie podlegają zwrotowi.

16. W przypadku wielokrotnego naruszenia punktu 7.8. niniejszego Regulaminu, Operator ma prawo do zablokowania rachunku Użytkownika, a środki wcześniej zapłacone przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi.

17. Operator zastrzega, że w każdej chwili ma prawo wymagać od Użytkownika, aby potwierdził dane osobowe podane przez Użytkownika dla celów rejestracji i zażądać dokumentów dowodowych w tym zakresie (w tym kopii / uwierzytelnionych kopii dokumentów tożsamości), a niedostarczenie przedmiotowych dokumentów zgodnie z decyzją Użytkownika może być uznane za podanie fałszywych informacji. Jeżeli dane Użytkownika wskazane w przedłożonych dokumentach nie są zgodne z danymi podanymi dla celów rejestracji i jeżeli dane podane dla celów rejestracji nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, Operator może odmówić Użytkownikowi dostępu do usług strony internetowej z /lub bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

7. ZAPŁATA ZA USŁUGI

1. Usługi płatne Serwisu Autado.pl, w tym zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych, powinny być zamawiane (zaakceptowane) przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej.

2. Użytkownik dokonuje przeglądu cennika płatnych usług Operatora dostępnych na stronach internetowych i może zamówić takie usługi. Opłata za wybraną usługę będzie dostępna na stronie zamówieniowej i zależy od specyfikacji zamówienia.

3. Przed złożeniem zamówienia na płatne Usługi Autado.pl Operatora Użytkownik powinien dokonać płatności. Płatność otrzymana od Użytkownika nie podlega zwrotowi i zostanie wykorzystana tylko na opłacenie Usług handlowych.

4. Usługi Autado.pl płatne są  za pomocą systemów płatności elektronicznych dostępnych w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika. Pełna lista opcji płatności będzie dostępna dla Użytkownika na stronie.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek za płatne Usługi Autado.pl, określone w postanowieniach niniejszego paragrafu, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika o zmianach w taryfie opłat wynikającej z niniejszego Regulaminu.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

1. Korzystając z Serwisu Autado.pl, Użytkownik ponosi ryzyko związane z niewłaściwym wykorzystaniem treści ogłoszeń umieszczonych na stronach internetowych. Odpowiedzialność Operatora za treść dodawanych ogłoszeń oraz za szkody i straty spowodowane przez niewłaściwe skorzystanie z ogłoszeń zostaje wyłączona. .

2. Operator nie jest ani organizatorem / inicjatorem ani stroną transakcji między Użytkownikami a osobami trzecimi. Strona internetowa jest platformą handlową i komunikacyjną, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą w dowolnym czasie sprzedawać i kupować towary i usługi dozwolone prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu z dowolnego miejsca i za dowolną cenę.

3. Operator nie może kontrolować rzetelności informacji zamieszczonych w ogłoszeniach przez Użytkowników.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania którejkolwiek ze stron takiej transakcji.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani towary / usługi oferowane przez Użytkowników i opisane w treści dodawanych ogłoszeń. Wszelkie spory i konflikty wynikłe między Użytkownikami będą rozstrzygane bez udziału Operatora.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp lub wykorzystanie serwerów Operatora i / lub informacji Użytkowników przechowywanych na serwerach, jak również za wszelkie błędy wywołane m. in. przez wirusy, które mogą być transmitowane przez osoby trzecie

7. Jakość, bezpieczeństwo, legalność i zgodność towarów lub usług z opisem, a także zdolność Użytkownika do sprzedaży lub zakupu towarów / usług wykraczają poza kontrolę Operatora.

8. Wzajemne spory pomiędzy Użytkownikami wynikające z korzystania z usług strony internetowej rozstrzygane będą przez Użytkowników we własnym zakresie , bez udziału Operatora. Operator zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z transakcjami Użytkowników.

9. Niepodjęcie działań przez Operatora w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkowników nie pozbawia Operatora prawa do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony swoich praw w późniejszym okresie i nie stanowi zrzeczenia się praw przez Operatora w razie ponownego wystąpienia podobnych naruszeń.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zapewnienia dostępu do stron internetowych z powodu nieprzewidzianych zdarzeń siły wyższej, których skutków nie można było przewidzieć ani przezwyciężyć (takich jak: działania rządu, spory pracownicze, wypadki, przerwy w ogólnym systemie komunikacji, itp.).

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą być rozumiane jako stosunek agencji, partnerstwa, joint venture, stosunek pracy lub inny stosunek pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, o ile nie zostanie to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie.

12. Operator jest odpowiedzialny za ogłoszenia umieszczone na stronie internetowej w zakresie określonym przez obowiązujące prawodawstwo.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia poinformowania o tym fakcie Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu Autado.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach. W razie gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać dalszego korzystania z usług Serwisu Autado.pl. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na obowiązującą wersję Regulaminu. Komunikaty informacyjne przeznaczone dla szerokiej społeczności Użytkowników będą umieszczane na stronach internetowych i / lub wysłane e-mailem na adresy Użytkowników. Jeżeli spory i rozbieżności wynikną z / lub w związku z niniejszym Regulaminem Strony rozstrzygną spór lub rozbieżność w drodze negocjacji.

3. Jeśli sporu, rozbieżności lub roszczenia wynikającego z / lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wykonaniem, naruszeniem, przerwaniem lub unieważnieniem, nie można rozwiązać w drodze negocjacji, spory takie zostaną rozstrzygnięte przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Jeżeli Użytkownik ma jakieś skargi lub roszczenia wobec Operatora w związku z Regulaminem lub w związku z działaniami innych Użytkowników Serwisu Autado.pl, Użytkownik może przesłać Operatorowi e-mail na adres:autadopl1@gmail.pl Skarga taka zostanie rozpatrzona w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Niniejszy Regulamin sporządzono w języku polskim.

8. Tłumaczenie na inny język zostało sporządzone dla zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską, a wersją w jakimkolwiek innym języku, wersja polska ma pierwszeństwo.

9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność czy też wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

Załącznik 1

DODATKOWE WARUNKI DLA FIRMOWYCH (PRO) UŻYTKOWNIKÓW KONT

1. Firmowe (PRO) konta pozwalają dilerom na udostępnienie jednego rachunku na stronie internetowej do użytku przez kilka osób pozostających w stosunku zatrudnienia lub agencji z Użytkownikiem, właścicielem konta.

2. Firmowe (PRO) konta umożliwiają Użytkownikom tworzenie stron internetowych z logo, profilem, mapą lokalizacji podmiotu , samochodami i innymi towarami  oferowanymi na sprzedaż.

3. Użytkownicy korzystający z kont firmowych (dilerskich) mogą korzystać z Usług dla samodzielnego zamieszczania i edytowania ogłoszeń; wprowadzać dane podmiotu gospodarczego w katalogu sprzedawców samochodów i innych towarów ; i otrzymywać "zamówienia na zakup towarów” e-mailami.

4. Osoby posiadające dostęp do konta firmowego powinny reprezentować jeden podmiot gospodarczy.

5. Aby utworzyć konto firmowe (PRO), Użytkownik musi być zarejestrowany na stronie internetowej za pomocą specjalnej procedury rejestracji oraz udzielić Operatorowi dodatkowych informacji na temat podmiotu gospodarczego.

6. W przypadku, gdy warunki korzystania z konta firmowego zostaną naruszone przez Użytkownika, Operator może zablokować konto Użytkownika i nie zostaną zwrócone wpłacone środki.

Załącznik 2

DODATKOWE WARUNKI DLA KLIENTÓW PODWYŻSZONEGO RYZYKA

1. Użytkownikowi zabrania się:

1. Wykorzystywać różne metody lub manipulację podczas procesu zamieszczania lub dublowania ogłoszeń , w celu fikcyjnego zwiększenia oglądalności tych ogłoszeń. Manipulacje tego rodzaju będą postrzegane jako niewłaściwe korzystanie z serwisu. Na portalu Autado.pl tego typu praktyki i manipulacje są zakazane. Użytkownik może odnawiać i promować zamieszczone Ogłoszenia, jedynie poprzez aktywacje w serwisie Autado.pl dodatkowo płatnych Usług.

2. Tworzyć duplikaty kont.

2. W przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia 4.18 regulaminu , Operator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostarczanych usług oraz blokowania możliwości zamieszczenia nowych ogłoszeń.

3. W związku z świadomym naruszeniem przez Użytkownika zasad korzystania z portalu Autado.pl , Użytkownik nie będzie mógł żądać zwrotu kosztów poniesionych za usługi na portalu Autado.pl.

4. W przypadku powtórnego naruszenia przez Użytkownika zasad 1.1. i 1.2. załącznik nr2, Operator ma prawo zablokować konto Użytkownika.

5. Operator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika w związku z w/w naruszeniami.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem